About Us

Dr Sanjay Pratap Singh – Convener

Dr Maorong Jiang - Co-Convener


IAN Organizing Committee


    Dr Sanjay Pratap Singh – Chair
    Dr Tej Adidam
     Dr Meera Varman
    Mr Jagdish Nijhawan
    Mr VT Ramakrishnan
     Dr Alekha Dash
    Mr Kantharaj Etigi
    Mr Muralidhar Chintapalli
    Mr Sundar Chokkara
    Mr Srinivas Mallipudi
    Mr Kameswara Rao Myneni
    Mrs Deepa Kashyap
    Mr Jayaram Nagarajan
    Mr Joseph Selvaraj
    Dr Mohan Mysore
    Dr Shailendra Saxena

IAN Advisory Council


    Dr Deepak Gangahar - Chair
    Dr Vasant Raval